tron Systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - Postup zavedenia

Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Procesný model podľa STN EN ISO 9001

procesný model

Procesný prístup

Všeobecne:

Procesný prístup vychádza z modelu na obrázku. Proces možno chápať ako súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach. Vstupy dodávané internými alebo externými dodávateľmi, sú celé v procese spotrebované na výstupy. Hmotné resp. informačné výstupy sú výsledkom (produktom) procesu , ktorý ma svojho zákazníka. Zdroje sa v priebehu procesu nespotrebujú, ale sú podmienkou k jeho vykonaniu (napr. ľudia, technika a pod.).

Regulátory sú všetky faktory, ktoré určitým spôsobom limitujú priebeh procesov. Medzi regulátory patria hlavne zákony, normy, predpisy, ale aj prírodné podmienky a pod. V systémoch manažérstva kvality ma každý proces svojho vlastníka, ktorý je zodpovedný za kvalitu výstupov a za efektívny priebeh procesu. Definícia procesného prístupu v zmysle normy STN EN ISO 9001 je uvedená v slovníku procesný prístup. Z modelu na obrázku je zrejmé, že zákazník hrá významnú úlohu pri definovaní požiadaviek v procesnom systéme.

Meraním spokojnosti zákazníka po odovzdaní produktu zákazníkovi zisťujeme, ako zákazník vníma, či spoločnosť vyhovela jeho požiadavkám. Model systému manažérstva kvality určuje postupnosť, ako aj interakciu týchto procesov a poukazuje na to, že celá táto činnosť dáva podnety na neustále zlepšovanie sa spoločnosti.

Požiadavky na procesný prístup v spoločnosti:

 • dentifikovať a aplikovať procesy potrebné pre SMK v rámci spoločnosti,
 • určiť postupnosť a interakciu týchto procesov,
 • určiť kritéria a metódy potrebné na zaistenie efektívneho prevádzkovania a riadenia týchto procesov,
 • zaistiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a monitorovanie týchto procesov,
 • monitorovať, merať a analyzovať tieto procesy,
 • zaviesť činnosti nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných výsledkov a trvalého zlepšovania týchto procesov.
 • V zmysle požiadaviek a všeobecného modelu systému manažérstva kvality Vám vytvoríme konkrétny procesný model prispôsobený na Vaše podmienky.

  Štruktúra procesov:

  Štruktúra procesu Text
  Názov procesu
  Vstupy do procesu
  Potrebné zdroje v procese
  Cieľ procesu
  Potrebná dokumentácia, záznamy
  Kritéria zhody v procese
  Číselné parametre procesu (výkonnosti procesu)
  Nápravné a preventívne opatrenia, zlepšovanie
  Výstup z procesu
  Nasledujúci proces

  Meranie výkonnosti procesov

  Výkonnosť procesu

  Pod pojmom meranie výkonnosti procesov možno rozumieť aktivity, ktoré majú poskytovať objektívne a presné informácie o priebehu jednotlivých procesov tak, aby tieto procesy mohli byť vlastníkmi procesov priebežne, tzn. operatívne riadené za účelom plnenia všetkých požiadaviek na procesy kladených.

  Niektoré ukazovatele výkonnosti procesov

  1. Univerzálne ukazovatele výkonnosti procesov

 • priebežná doba procesu
 • efektívne využitie doby procesu
 • celkové náklady na proces
 • efektívne využitie nákladov
 • podiel nezhôd v procese
 • úroveň Sigma spôsobilosti
 • počet registrovaných odchýlok v procese

 • 2. Ukazovatele výkonnosti výrobných procesov

 • produktivita pracovníkov
 • produktivita strojov
 • produktivita kapitálu
 • celková efektívnosť zariadení
 • indexy spôsobilosti strojov a procesov
 • podiel nezhodných výrobkov k výstupom
 • priemerná ziskovosť na pracovníka atd.

 • 3.Ukazovatele nevýrobných procesov

 • zisk organizácie k nákladom na návrh a vývoj
 • užívateľský efekt z použitia nových produktov
 • nákladovosť na vyhľadanie spôsobilých dodávateľov
 • hodnotenie dodávateľov
 • rýchlosť reakcie na oznámenú nezhodu zákazníkom
 • podiel naplánovaných zákaziek k realizovaným zákazkám atď.

 • 4. Meranie výkonnosti podľa odchýlok

 • oneskorené dodané hmotné a informačné vstupy
 • vady naradia pomôcok apod.
 • nepripravený, resp. nespôsobilý pracovník atď.

 • 5. Meranie výkonnosti pomocou indexu výkonnosti

  Zaznamenávajú sa údaje pre vyhodnotenie:

 • obdobie merania
 • názvy použitých ukazovateľov
 • aktuálne hodnoty ukazovateľov
 • váha ukazovateľov
 • hodnoty 10 základných stupňov výkonnosti