Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Postup zavedenia ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

1. KROK

Úvodné jednanie:

 • Poskytnutie úvodných informácií o systéme manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti.
 • Poskytnutie základných informácií o spoločnosti zo strany manažmentu spoločnosti(veľkosť spoločnosti, rozsah činnosti, organizačná štruktúra a pod.).
 • Spôsob spolupráce (formy spolupráce, spolupracovníci, termíny...).
 • Rokovanie o zmluve.
2. KROK

Zisťovanie súčasného stavu v spoločnosti:

 • Uzavretie zmluvy.
 • Získavanie podrobných informácií o spoločnosti a doterajšom systéme riadenia aj ohľadom na životné prostredie, BOZP a PO.
 • Preverenie súčasného stavu dokumentácie a záznamov v rámci činnosti spoločnosti.
 • Určenie konkrétnych ľudí na spoluprácu (určenie zmocnenca pre kvalitu, environment a bezpečnosť).
3. KROK

Spracovanie a odsúhlasenie dokumentácie systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti:

4. KROK

Zavádzanie systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti do praxe:

 • Školenie pracovníkov o procesoch a dokumentácií k systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti.
 • Zavedenie systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti do praxe.
 • Dodatočné úpravy dokumentácie a procesov podľa potreby vyplývajúcich zo zavedenia do praxe.
 • Školenie interných audítorov.
5. KROK

Práca v novom systéme manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti v skúšobnej dobe:

6. KROK

Certifikácia:

 • Príprava na certifikačný audit.
 • Certifikačný audit.
 • Vydanie certifikátu kvality, environmentu a bezpečnosti.