Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Systém riadenia kvality ISO 9001 - všeobecne

Na úvod

Úvod

Súčasné dynamicky sa rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Rozhodujúcim faktorom smerom k zákazníkom v zdravom trhovom prostredí je marketingová stratégia odvíjajúca sa od reklamy, kvality produktov, ceny produktov, dodacích podmienok, záručných podmienok a pod. Rozhodujúcim faktorom smerom do vnútra spoločnosti (interné prostredie) je systém a kvalita riadenia spoločnosti. To si vyžaduje zavádzať do praxe nové metódy riadenia a zmeny v prístupoch. Základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť spoločnosti a kvalitu produktu.

Je dôležité si uvedomiť, že systém riadenia kvality (SMK) v dnešnej dobe nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti. Na druhej strane je potrebné povedať, že zavedenie SMK neznamená automaticky zlepšenie spoločnosti. Je to dlhodobý proces, ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán, efektívnosti, znižovaniu nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k zvyšovaniu kvality samotného produktu.

Veľmi dôležitým faktorom zohráva samotný postoj vedenia spoločnosti, či využije a ako využije zdokumentovaný SMK vo svoj prospech. Zavedenie SMK prináša so sebou zmeny, ktoré sa týkajú ľudí a ich práce. Implementácia SMK nie je jednoduchá, dôležitú úlohu zohráva firemná kultúra. Je potrené vytvoriť vhodné podmienky, ľudí primerane motivovať, vytvoriť tvorivú atmosféru, podporovať tímovú prácu a komunikáciu.

Našou snahou je, aby spoločnosti so záujmom o certifikáciu nepovažovali SMK za niečo umelé a nutné zlo. Naopak máme záujem ich presvedčiť, že SMK je systémom riadenia, ktorý je pre Vás a o Vás!

Princípy systémov riadenia kvality ISO 9001

 • Orientácia na zákazníka
 • Vodcovstvo
 • Zapojenie ľudí
 • Procesný princíp
 • Systémový prístup k manažérstvu
 • Neustále zlepšovanie
 • Orientácia na fakty pri rozhodovaní
 • Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi
 • Orientácia na zákazníka

  Budúcnosť každej organizácie je bytostne závislá na chovaní jednotlivých skupín zákazníkov a maximalizácie miery spokojnosti a loajality zákazníkov. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti a loajality zákazníkov je potrebné:

 • systematické preskúmavanie požiadaviek zákazníkov
 • rýchle a efektívne uspokojovanie týchto požiadaviek
 • previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním zákazníkov
 • systematické meranie spokojnosti a loajality zákazníkov
 • rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • rozvoj vzťahov i s ďalšími zainteresovanými stranami ( verejná správa, úrady a pod.)
 • Vodcovstvo

  Manažéri organizácií musia viesť a vytvoriť také prostredie pre svojich pracovníkov, aby všetky skupiny zamestnancov podávali v práci maximálne výkony v záujme naplňovania vytýčených cieľov. Realizácia tohto princípu vyžaduje:

 • deklarovanie vízie, politiky, cieľov organizácie v súlade s požiadavkami zákazníkov a zainteresovaných strán
 • vytváraním pracovného prostredia vzájomnej dôvery medzi zamestnancami a manažmentom
 • poskytovaním príležitostí zamestnancom k vlastnej aktívnej a tvorivej práci, vrátane určenia zodpovednosti a právomoci
 • motiváciou svojich zamestnancov k tímovej práci a k zlepšovaniu
 • Zapojenie ľudí

  Ľudské zdroje sú najvýznamnejšie pre činnosť organizácie. Pre zapojenie ľudí musí vedenie organizácie:

 • vysvetľovať dôležitosť všetkých činností svojich zamestnancov pre dosahovanie výsledkov organizácie
 • viesť zamestnancov k otvorenej diskusií o ich nedostatkov a hľadať riešenia
 • trvale vzdelávať zamestnancov na všetkých úrovniach
 • odmeňovať zamestnancov za pracovné výkony
 • motivovať zamestnancov k lepším výkonom
 • Procesný princíp

  Bližšie o ňom pojednáva kapitola Procesný prístup.

  Systémový prístup k manažérstvu

  Bližšie o ňom pojednáva kapitola Procesný prístup a meranie výkonnosti procesov.

  Neustále zlepšovanie

  Neustále zlepšovanie výkonnosti by malo byť chápané ako základný cieľ akejkoľvek organizácie. Pre zabezpečenie tohoto princípu je potrebné:

 • bolo sústavne rozvíjané prostredie k tvorivej práci zamestnancov
 • bola výsledkom preskúmania vedením, rozhodnutia o smeroch zlepšovania a nie len o nápravných opatreniach
 • bolo internými aj externými auditmi a všetkými riadiacimi pracovníkmi identifikované príležitosti k zlepšovaniu
 • boli uvoľňované potrebné zdroje pre kontinuálne zlepšovanie a hodnotená ich efektívnosť
 • bola pre zlepšovanie obecne prijatá metodológia
 • Orientácia na fakty pri rozhodovaní

  Objektívne rozhodovanie je možné iba na základe využitia vhodne analyzovaných dát a informácií. Pre úspešné zvládnutie princípu je potrebné:

 • zber dostatočne presných a spoľahlivých dát z jednotlivých procesov v organizácií
 • využitie vhodných štatistických metód zberu a analýzy
 • výcvik ľudí k využitiu štatistických metód
 • ochota manažérov analyzované dáta využívať pri rozhodovaní
 • pokiaľ možno sprístupnenie výsledkov analýzy dát zamestnancom
 • Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi

  Každá organizácia je previazaná so svojimi dodávateľmi, preto je potrebné, aby medzi nimi bolo dosiahnuté obojstranné vyvážených a prospešných vzťahov. Kľúčovými aktivitami pre naplnenie tohoto princípu je:

 • výber kľúčových, resp. strategicky významných dodávateľov
 • pravidelné hodnotenie dodávateľov
 • poskytovanie rôznych druhov pomoci
 • efektívna komunikácia a obojstranná dôvera
 • motivácia dodávateľov k zlepšovaniu a pod.
 • Ďalšie informácie s problematikou ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 nájdete Odkaz.