Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Cena za zdokumentovanie a zavedenie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Na úvod

Pre vypracovanie cenovej ponuky navšítvte sekciu - ponuka (viď. menu)

Faktory, od čoho to závisí:

 • Veľkosť Vašej spoločnosti (organizačná štruktúra, počet zamestnancov, náročnosť riadenia spoločnosti, a pod.).
 • Rozsah činností, na ktoré sa chce Vaša spoločnosť certifikovať (prevádzky, apod.).
 • Stav riadenia Vašej spoločnosti a dokumentácie potrebnej pre realizáciu produktu (možnosť zapracovania do dokumentácie ksystému manažérstva kvality).
 • Spolupráca pri zavádzaní systému manažérstva kvality, ochota pri poskytovaní nami potrebných dokumentov, spolupráca manažmentu a relevantných pracovníkov pri tvorbe a zavádzaní systému manažérstva kvality do praxe vo Vašej spoločnosti.

Hrubá cenová orientácia - pohodlný variant

Čo to je pohodlný variant?

Pohodlný variant obsahuje vypracovanie kompletnej dokumentácie k SMK, SEM, SMB, podľa STN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, na základe zbierania informácií vo vašej spoločnosti, zavedenie nových prvkov SMK, SEM? SMB do praxe spoločnosti, školenia pracovníkov o SMK, SEM, SMB a dokumentácií, školenia ako pracovať v systémoch manažérstva, pomoc pri činnostiach v rámci SMK,SEM, SMB, tvorbe záznamov, príprava na certifikačný audit.

Pre orientáciu sa cena u nás za pohodlný variant pohybuje od 500,- Eur pri malých firmách, až po 3000,-Eur pri veľkých spoločnostiach.
Skratky:
SMK - systém manažérstva kvality
SEM - systém environmentálneho manažérstva
SMB - systém manažérstva bezpečnosti

Cenová orientácia - iné možnosti

Aké sú iné možnosti?

Jednou z možností je zaviesť si systém manažérstva svojpomocne, pomocou návodov, zovšeobecnenej dokumentácie, ilustračných príkladov. Táto alternatíva je podstatne lacnejšia a naša spolupráca bude spočívať na báze poradenstva. Viac informácií je v postupe ako si zaviesť ISO a cd s dokumentáciou pre zavedenie ISO 9001.

Ďalšia možnosť je poradenská činnosť, ktorá sa účtuje hodinovou sadzbou.

Zmluva o dielo

Cena sa určuje dohodou a je súčasťou zmluvy o dielo. V zmluve o dielo sa cena člení na:

 • cena za vypracovanie kompletnej dokumentácie k systému manažérstva kvality,
 • cena za poradenskú činnosť (obsahuje zavedenie SMK do praxe, potrebné školenia, odbornú pomoc, príprava na certifikáciu).

Aké ponúkame výhody oproti konkurencii

 • výhodnejšiu cenu v porovnaní s konkurenčnými poradenskými spoločnosťami,
 • ponúkame Vám naše vedomosti a predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality,
 • ponúkame Vám serióznosť a flexibilitu,
 • ušetrením Vašich financií na predcertifikačný audit,
 • vyplatením nám dohodnutej čiastky z ceny diela, až po získaní certifikátu kvality podľa STN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • možnými zľavami na základe sprostredkovania obchodu s inými záujemcami na certifikáciu.

Na záver

Na záver by sme chceli podotknúť, že naša snaha oVašu spokojnosť nepramení len vnašej cenovej politike, ale predovšetkým v našej snahe o komplexnú akvalitnú prácu pre Vás.