Dlhoročné skúsenosti pri zavádzaní systémov manažérstva ISO

Flexibilita, spoľahlivosť, inovácie ...

Dokumentácia k systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Štruktúra dokumentácie:

 • ÚROVEŇ - (Politika kvality, environmentu, bezpečnosti, Ciele kvality, environmentu, bezpečnosti, Príručka kvality, environmentu, bezpečnosti)
 • ÚROVEŇ - (Organizačné smernice, Postupy, Záznamy)
 • ÚROVEŇ - (Technologické postupy, Bezpečnostné predpisy, Interné smernice)
 • 1. Úroveň

  Politika kvality, environmentu a bezpečnosti

  Politika kvality, environmentu a bezpečnosti je strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť. Pri určovaní politiky kvality, environmentu a bezpečnosti manažment vychádza z celkovej stratégie spoločnosti a to obchodnej, technickej, výrobnej a ekonomickej. Pri tvorbe politiky kvality, environmentu a bezpečnosti sa vychádza z identifikácie potrieb zákazníkov a zainteresovaných strán, z analýzy vlastnej schopnosti splniť požiadavky, z celkovej analýzy spoločnosti vzťahu k životnému prostrediu, BOZP a PO a možnosti zlepšovania systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika kvality, environmentu, bezpečnosti musí obsahovať záväzok spĺňať tieto požiadavky a trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. Politika kvality, environmentu a bezpečnosti má poskytovať rámec pre tvorbu cieľov kvality, environmentu a bezpečnosti. Dôraz sa kladie na zrozumiteľnosť a na oboznámenie všetkých pracovníkov s politikou kvality, environmentu a bezpečnosti.

  Ciele kvality, environmentu a bezpečnosti

  V súlade s politikou kvality, environmentu a bezpečnosti vrcholový manažment spoločnosti musí zaistiť (stanoviť) ciele kvality, environmentu a bezpečnosti. Vrcholový manažment má stanoviť také ciele, cieľové hodnoty, ktoré povedú k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti, dopadov na ŽP, ochrany zdravia a prevencie . Ciele kvality, environmentu a bezpečnosti majú byť konkrétne, merateľné, aby sa uľahčilo ich preskúmanie a vyhodnotenie.

  Príručka kvality, environmentu a bezpečnosti

  Príručka kvality, environmentu a bezpečnosti popisuje celkový prehľad o systéme manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti v spoločnosti. Obsahuje rôzne odkazy na rôzne úrovne dokumentácie. Príručka kvality, environmentu, bezpečnosti slúži predovšetkým na efektívne riadenie činnosti spoločnosti a poskytuje základný prehľad o riadení spoločnosti v súvislosti s kvalitou, environmentom a BOZP, PO. Príručka kvality, environmentu a bezpečnosti môže byť poskytovaná zákazníkom za účelom prezentovania spoločnosti a jeho riadenia, a taktiež pre poskytnutie potrebných informácií zákazníkom, zainteresovaným stranám.

  2.Úroveň

  Organizačné smernice

  Organizačné smernice popisujú podrobne činnosti systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti (SMK, SEM, SMB) vykonávané v spoločnosti.

  Opisujú:

  3.Úroveň

  1. Dokumentáciu (zdokumentované informácie) - SMK, SEM, SMB

 • požiadavky na dokumentáciu
 • tvorba a riadenie dokumentov a záznamov v SMK, SEM, SMB

 • 2. Zodpovednosť manažmentu

 • záväzok manažmentu
 • zodpovednosti a právomoci
 • plánovanie, plany kvality, programy SEM, programy SMB
 • internú komunikáciu
 • environmentálne aspekty, dopady
 • právne a iné požiadavky
 • identifikácia nebezpečenstiev, odhad rizika,
 • preskúmanie manažmentom

 • 3. Manažérstvo zdrojov

 • poskytovanie zdrojov
 • ľudské zdroje
 • infraštruktúra
 • pracovné prostredie
 • BOZP, OOPP, hygiena, pracovne prostredie
 • odpadové hospodárstvo, vzťah k ŽP, havarijná pripravenosť

 • 4. Realizácia produktu

 • plánovanie realizácie produktu
 • procesy týkajúce sa zákazníka
 • návrh a vývoj
 • nakupovanie, environmentálne aspekty nakupovania
 • Interná dokumentácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • výroba a poskytovanie služieb
 • riadenie meracích a monitorovacích prístrojov

 • 5. Meranie, analýza a zlepšovanie

 • monitorovanie a meranie
 • riadenie nezhodného produktu, nezhodných činnosti v SEM, SMB
 • analýza údajov
 • Monitorovanie a meranie environmentálneho profilu organizácie
 • Meranie výkonnosti BOZP
 • Interné audity kvality, environmentu, bezpečnosti
 • Nápravná a preventívna činnosť
 • zlepšovanie
 • Technologické postupy a bezpečnostné predpisy

  Technologické postupy popisujú jednotlivé technológie používané spoločnosťou pri realizácií produktu (napr. technologický postup na realizáciu zemných prác, betónových konštrukcií apod.). Bezpečnostné predpisy popisujú činnosti súvisiace z prevádzkou strojov a zariadení.

  Interné smernice

  Interné smernice sú špecifická dokumentácia pre potreby spoločnosti (napr. účtovníctvo a pod.)